1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
2. Teritorijų planavimo įstatymas.
3. Statybos įstatymas.
4. Energetikos įstatymas.
5. Elektros energetikos įstatymas.
6. Nekilnojamojo turto registro įstatymas.
7. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.
8. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai
9. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika
10. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės
11. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas
12. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijumgimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas.
13. AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas
14. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
15. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
16. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“
17. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“
18. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
19. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“
20. STR 1.07.01.2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
21. STR 1.11.01: 2010 „Statybos užbaigimas“.
22. Teritorijų bendrieji planai
23. Teritorijų detalieji planai